Download

ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล (0 ข.ร. ม.ส. ฯลฯ) ได้ที่นี่

 

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานวันครู 2559 แบบ Full pixel ได้ที่นี่

 


 

รายชื่อนักเรียนที่สมัครโควต้า ระดับปวช. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559
ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 11-15 มกราคม 2559 เลือกมาวันใดก็ได้ในเวลาราชการ ณ อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

 


 

ดาวน์โหลด ปฏิทินงานวางแผนและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตัวอย่างการเขียนโครงการ

 


 

ดาวน์โหลด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และที่ปรับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 

ดาวน์โหลด แบบเสนอขออนุมัติโครงการ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และแบบฟอร์มเสนอโครงการ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานครูที่ปรึกษา

 

Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698