ict-sisat  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
 
ปีการศึกษา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
2559 41 28 24 93
2558        
2557        
 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา ปวช.1 ปวช.2   รวม
2559 44 15   59
2558        
2557        
   
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
  ปี 2559
ปีการศึกษา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
2559 11 24 - 35
2558        
2557        
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ปีการศึกษา ปวช.1 ปวช.2 เทียบโอน รวม
2559 19 21 38 78
2558        
2557        
 
Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698