หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
   - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
   -
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  - สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698