แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายกัณหา อุทธิเสน
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอุดร เศษโถ
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นางนพวรรณ สาธุการ
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

นายเริงศักดิ์  สายรัตน์
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นายลภณ บุญปก
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   

 


 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นายชวินทร์ พลหาญ
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

์นายนที  จันทร์เทียม
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     

นายเปรมปรีดี อินตะนัย
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
นายนเรศ ตาทุวัน
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
 
Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698