ประวัติแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

        วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ  “โรงเรียนประถมอาชีพการช่าง   ขุขันธ์สถาปัตยกรรม”  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์  รับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่  4  เข้าเรียนตามหลักสูตร  2  ปี  คือประถมวิสามัญปีที่  2 - 6  เปิดเรียนปีแรกมีนักเรียน  25  คน  จัดเป็นนักเรียนกินอยู่ประจำ  พระมหาอิ่ม  สายชมพู  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  (ต่อมาได้เลื่อนสมณะศักดิ์ขึ้นเป็นพระครูชินวงศ์ปฏิภาณ  และพระชินวงศาจารย์)

พ.ศ. 2481  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ขึ้นที่จังหวัดนี้  ได้อนุมัติเงิน  ส่งเสริมอาชีพศึกษา  จำนวน  7,800 บาท  มาให้จังหวัดเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งมีเนื้อที่  17  ไร่เศษ  สร้างโรงฝึกงาน  2 หลัง  บ้านพักครู  4 หลัง  บ้านภารโรง  2  หลัง ส้วมซึมที่นั่ง 1  หลัง ปรับพื้นที่และทำรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียนและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลารามมาเรียน  ณ  ที่แห่งใหม่เมื่อวันที่  2  กันยายน  พ.ศ.  2482  โดยโอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ชื่อ  “โรงเรียนช่างไม้  จังหวัดศรีสะเกษ”   ขยายหลักสูตรจาก  2  ปี  พระครูชินวงศ์ปฏิภาณ  (อิ่ม  สายชมพู)  ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ได้ลาออก  ทางการได้แต่งตั้ง  นายประดิษฐ์  ภูริพัฒน์  รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่แทน

          พ.ศ.  2486 ได้เปิดสอนแผนกช่างตัดผมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง   รับนักเรียนที่จบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนตามหลักสูตร  2  ปี 

พ.ศ.  2493  เปิดสอนอาชีวชั้นกลาง  แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนที่จบอาชีวศึกษาตอนต้นหรือชั้นมัธยมปีที่  3  (ม.3)  สายสามัญเข้าเรียนตามหลักสูตร  3  ปี  เรียนประโยคอาชีวศึกษากลาง

พ.ศ.  2501 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนช่างไม้ศรีสะเกษ  เป็น  “โรงเรียนการช่าง
ศรีสะเกษ”

พ.ศ.  2502  จากโรงเรียนช่างไม้เป็นโรงเรียนการช่างศรีสะเกษ

พ.ศ.  2503  เปิดสอนระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนที่จบ    อาชีวศึกษาชั้นกลาง หรือประโยคมัธยมตอนปลายหรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญเข้าเรียนตามหลักสูตร  3  ปี  สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกก่อสร้าง

          พ.ศ.  2509  กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบและรวมโรงเรียนการช่างสตรีศรีสะเกษเข้ากับโรงเรียนการช่างศรีสะเกษ โดยโอนครู ภารโรง นักเรียนและทรัพย์สินต่าง ๆ  ทั้งหมดรวมกันเปิดสอน  2  แผนก  คือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกคหกรรมศาสตร์ ส่วนแผนกช่างตัดผมได้ยุบเลิกไปเพราะไม่มีคนนิยมเรียน

         พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียน  โรงฝึกงาน  โรงอาหาร  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ส้วม  ประปา  ไฟฟ้า  และปรับปรุงถนนภายใน  ซึ่งมาปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่(สนามบินเก่ากองทัพอากาศยกให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นศูนย์การศึกษา) มีเนื้อที่ประมาณ 750  ไร่เศษ  ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  และได้ย้ายจาก  สถานที่เดิม  ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุตะวันออกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  มาอยู่ในที่ดินแปลงใหม่  เมื่อเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518 

พ.ศ.  2519  เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  รับนักเรียนทั้งในเวลาปกติ  และนอกเวลาปกติ (รอบเช้า,รอบบ่าย) เปิดสอนระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกช่างก่อสร้าง  และแผนกคหกรรมศาสตร์

         พ.ศ. 2519 กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งประกาศแต่งตั้งเปลี่ยนฐานะระดับการศึกษาจากเดิม โรงเรียนการช่างเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ

          พ.ศ.  2520  จากโรงเรียนการช่างเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ

           พ.ศ.  2521 ได้ทำการเปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นระดับชั้น ปวช. หลักสูตร 3 ปี

          พ.ศ.  2522  กรมอนุมัติให้ทางวิทยาลัย ฯ  เปิดทำการสอนแขนงวิชาชีพอาชีพเพิ่มเติมอีก 
2  แผนกวิชา  คือ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

                   ในปี  พ.ศ.  2522  กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อเดิม  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

เป็นวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ตามประเภทของสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน

พ.ศ. 2552  ได้ทำการเปิดสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีนายวิโรจน์  ธิมา 
เป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีครูประจำแผนกคือ นายวิโรจน์ ธิมา และ นายชัยโรจน์ ตระกูลกาญจน์ 

 

 

ประวัติแผนก  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ ระดับชั้น ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โดยจัดตั้งแผนกวิชาในปี พ.ศ. 2547 และทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน ที่ตั้งของอาคาร  อาคาร ทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 2 จำนวนห้องเรียน 3 ห้อง

 

 

 


Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698