ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 แผนกแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ       

          1.  จัดทำ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
          2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
          3.  บริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
          4.  พัฒนาศักยภาพของบุคลกรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น
          5.  เปรียบเทียบหรือทำข้อตกลงกับหน่วยงานทางการศึกษาของต่างประเทศ

 

แผนกแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

วิสัยทัศน์  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีมาตรฐานสากล     

พันธกิจ  พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อบริการวิชาชีพสู่สังคม

            

 

Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698